محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جارانواع بطری جار

تعداد دسته بندی: 16

حجم: 65cc (1) | حجم: 150cc (1) | حجم: 250cc (3) | حجم: 350cc (2) | حجم: 500cc (3) |
حجم: 600cc (1) | حجم: 750cc (4) | حجم:1000cc (6) | حجم: 1500cc (3) | حجم: 2000cc (3) |
حجم: 2500cc (2) | حجم: 3000cc (2) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (3) | حجم:10000cc (1) |
حجم: 20000cc (1)

1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه

جار 250cc ليبل
اطلاعات بیشتر...


جار 250cc ليبل

(تعداد رای: 22)

 • کد ....................................................................................................... 100
 • ارتفاع ............................................................................................. 90mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 350cc لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 350cc لیبل

(تعداد رای: 14)

 • کد ........................................................................................................ 101
 • ارتفاع ........................................................................................... 103mm
 • حجم ............................................................................................... 350cc
 • دهانه ............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 27gr

 

جار 750cc لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc لیبل

(تعداد رای: 9)

 • کد ....................................................................................................... 102
 • ارتفاع ........................................................................................... 147mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 40gr

 

جار 1 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر لیبل

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 103
 • ارتفاع ........................................................................................... 153mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1/5 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 1/5 لیتر لیبل

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 104
 • ارتفاع ........................................................................................... 194mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 2 لیتر لیبل

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 105
 • ارتفاع ........................................................................................... 214mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2/5 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 2/5 لیتر لیبل

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 106
 • ارتفاع ........................................................................................... 170mm
 • حجم .............................................................................................. 2500cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن .................................................................................................. 96gr

 

جار 65cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 65cc ساده

(تعداد رای: 18)

 • کد ....................................................................................................... 107
 • ارتفاع ............................................................................................. 50mm
 • حجم ................................................................................................... 65cc
 • دهانه .............................................................................................. 50mm
 • وزن ................................................................................................... 10gr


1   2   3   4   5   بعدی >>نمایش همه