محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطری جارانواع بطری جار

تعداد دسته بندی: 16

حجم: 65cc (1) | حجم: 150cc (1) | حجم: 250cc (3) | حجم: 350cc (2) | حجم: 500cc (3) |
حجم: 600cc (1) | حجم: 750cc (4) | حجم:1000cc (6) | حجم: 1500cc (3) | حجم: 2000cc (3) |
حجم: 2500cc (2) | حجم: 3000cc (2) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (3) | حجم:10000cc (1) |
حجم: 20000cc (1)

1   2   3   4   5    |  نمایش همه

جار 250cc ليبل
اطلاعات بیشتر...


جار 250cc ليبل

(تعداد رای: 20)

 • کد ....................................................................................................... 100
 • ارتفاع ............................................................................................. 90mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 350cc لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 350cc لیبل

(تعداد رای: 14)

 • کد ........................................................................................................ 101
 • ارتفاع ........................................................................................... 103mm
 • حجم ............................................................................................... 350cc
 • دهانه ............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 27gr

 

جار 750cc لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc لیبل

(تعداد رای: 9)

 • کد ....................................................................................................... 102
 • ارتفاع ........................................................................................... 147mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 40gr

 

جار 1 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر لیبل

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 103
 • ارتفاع ........................................................................................... 153mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1/5 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 1/5 لیتر لیبل

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 104
 • ارتفاع ........................................................................................... 194mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 2 لیتر لیبل

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 105
 • ارتفاع ........................................................................................... 214mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2/5 لیتر لیبل
اطلاعات بیشتر...


جار 2/5 لیتر لیبل

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 106
 • ارتفاع ........................................................................................... 170mm
 • حجم .............................................................................................. 2500cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن .................................................................................................. 96gr

 

جار 65cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 65cc ساده

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 107
 • ارتفاع ............................................................................................. 50mm
 • حجم ................................................................................................... 65cc
 • دهانه .............................................................................................. 50mm
 • وزن ................................................................................................... 10gr

 

جار 150cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 150cc ساده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 108
 • ارتفاع ............................................................................................. 55mm
 • حجم ................................................................................................. 150cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 250cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 250cc ساده

(تعداد رای: 12)

 • کد ....................................................................................................... 109
 • ارتفاع ............................................................................................. 80mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 500cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 500cc ساده

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 110
 • ارتفاع ........................................................................................... 112mm
 • حجم ............................................................................................... 500cc
 • دهانه ............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 750cc ساده
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc ساده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 111
 • ارتفاع ........................................................................................... 146mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 750cc چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc چهارگوش

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 112
 • ارتفاع ........................................................................................... 131mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 113
 • ارتفاع ........................................................................................... 159mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 114
 • ارتفاع ........................................................................................... 187mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 2/5 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 2/5 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 115
 • ارتفاع ........................................................................................... 189mm
 • حجم .............................................................................................. 2500cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن .................................................................................................. 96gr

 

جار 500cc هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 500cc هشت ضلعی

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 116
 • ارتفاع ........................................................................................... 115mm
 • حجم ................................................................................................ 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 1 لیتر هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر هشت ضلعی

(تعداد رای: 17)

 • کد ....................................................................................................... 117
 • ارتفاع ........................................................................................... 187mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 500cc خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 500cc خمره ای

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 118
 • ارتفاع ........................................................................................... 115mm
 • حجم ................................................................................................ 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 600cc خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 600cc خمره ای

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 119
 • ارتفاع ........................................................................................... 120mm
 • حجم ................................................................................................ 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن .................................................................................................. 33gr

 

جار 1 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 120
 • ارتفاع ........................................................................................... 148mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 3 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 3 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 121
 • ارتفاع ........................................................................................... 220mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 4 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 4 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 122
 • ارتفاع ........................................................................................... 234mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 5 لیتر خمره ای
اطلاعات بیشتر...


جار 5 لیتر خمره ای

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 123
 • ارتفاع ........................................................................................... 253mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 4 لیتر بالا کنگره
اطلاعات بیشتر...


جار 4 لیتر بالا کنگره

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 124
 • ارتفاع ........................................................................................... 260mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه ............................................................................................ 116mm
 • وزن ................................................................................................ 140gr

 

جار 250cc پاندا
اطلاعات بیشتر...


جار 250cc پاندا

(تعداد رای: 15)

 • کد ....................................................................................................... 125
 • ارتفاع ........................................................................................... 142mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 38mm
 • وزن ................................................................................................... 24gr

 

جار 1/5 لیتر
اطلاعات بیشتر...


جار 1/5 لیتر

(تعداد رای: 10)

 • کد ....................................................................................................... 126
 • ارتفاع ........................................................................................... 165mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 1 لیتر
اطلاعات بیشتر...


جار 1 لیتر

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 127
 • ارتفاع ........................................................................................... 130mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 350cc
اطلاعات بیشتر...


جار 350cc

(تعداد رای: 19)

 • کد ....................................................................................................... 128
 • ارتفاع ........................................................................................... 102mm
 • حجم ................................................................................................. 350cc
 • دهانه .............................................................................................. 70mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

جار 750cc
اطلاعات بیشتر...


جار 750cc

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 129
 • ارتفاع ........................................................................................... 123mm
 • حجم ................................................................................................ 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 50gr

 

جار 1/5 لیتر شش ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 1/5 لیتر شش ضلعی

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 130
 • ارتفاع ........................................................................................... 190mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2 لیتر شش ضلعی
اطلاعات بیشتر...


جار 2 لیتر شش ضلعی

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 131
 • ارتفاع ........................................................................................... 212mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 90mm
 • وزن .................................................................................................. 70gr

 

جار 2 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 2 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 132
 • ارتفاع ........................................................................................... 165mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن .................................................................................................. 80gr

 

جار 3 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 3 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 133
 • ارتفاع ........................................................................................... 207mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن ................................................................................................ 100gr

 

جار 4 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 4 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 134
 • ارتفاع ........................................................................................... 255mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن ................................................................................................ 150gr

 

جار 5 لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


جار 5 لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 12)

 • کد ....................................................................................................... 135
 • ارتفاع ........................................................................................... 273mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه ............................................................................................ 105mm
 • وزن ................................................................................................ 150gr

 

گالن 5 لیتر درب فلکه ای
اطلاعات بیشتر...


گالن 5 لیتر درب فلکه ای

(تعداد رای: 20)

 • کد ....................................................................................................... 136
 • ارتفاع ........................................................................................... 330mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه ............................................................................................ 95mm
 • وزن ................................................................................................ 136gr

 

گالن 10 لیتر درب فلکه ای
اطلاعات بیشتر...


گالن 10 لیتر درب فلکه ای

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 137
 • ارتفاع ........................................................................................... 361mm
 • حجم ............................................................................................ 10000cc
 • دهانه .............................................................................................. 95mm
 • وزن ................................................................................................ 330gr

 

گالن 20 لیتر درب فلکه ای
اطلاعات بیشتر...


گالن 20 لیتر درب فلکه ای

(تعداد رای: 29)

 • کد ....................................................................................................... 138
 • ارتفاع ........................................................................................... 445mm
 • حجم ............................................................................................ 20000cc
 • دهانه .............................................................................................. 95mm
 • وزن ................................................................................................ 440gr


1   2   3   4   5    |  نمایش همه