محصولات


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع بطریانواع بطری

تعداد دسته بندی: 21

حجم: 35cc (1) | حجم: 45cc (1) | حجم: 60cc (1) | حجم: 120cc (1) | حجم: 250cc (7) |
حجم: 280cc (1) | حجم: 300cc (3) | حجم: 360cc (1) | حجم: 400cc (1) | حجم: 450cc (2) |
حجم: 500cc (23) | حجم: 600cc (5) | حجم: 750cc (4) | حجم: 900cc (2) | حجم: 1000cc (13) |
حجم:1500cc (10) | حجم: 2000cc (4) | حجم: 3000cc (6) | حجم: 4000cc (3) | حجم: 5000cc (2) |
حجم: 20000cc (1)

1   2   3   4   5   6    ...   12    |  نمایش همه

بطری 360cc شوینده استوانه
اطلاعات بیشتر...


بطری 360cc شوینده استوانه

(تعداد رای: 9)

 • کد ....................................................................................................... 139
 • ارتفاع ........................................................................................... 120mm
 • حجم ................................................................................................. 360cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 140
 • ارتفاع ........................................................................................... 161mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 141
 • ارتفاع ........................................................................................... 165mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 142
 • ارتفاع ........................................................................................... 149mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 9)

 • کد ....................................................................................................... 143
 • ارتفاع ........................................................................................... 193mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 144
 • ارتفاع ........................................................................................... 165mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 145
 • ارتفاع ........................................................................................... 150mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 146
 • ارتفاع ........................................................................................... 190mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 147
 • ارتفاع ........................................................................................... 162mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 145
 • ارتفاع ........................................................................................... 150mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 149
 • ارتفاع ........................................................................................... 247mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 600cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 600cc شوینده

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 150
 • ارتفاع ........................................................................................... 175mm
 • حجم ................................................................................................. 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 750cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 750cc شوینده

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 151
 • ارتفاع ........................................................................................... 263mm
 • حجم ................................................................................................. 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر شوینده

(تعداد رای: 5)

قیمت: ۱,۰۰۰ ریال
 • کد ....................................................................................................... 152
 • ارتفاع ........................................................................................... 263mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر شوینده

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 153
 • ارتفاع ........................................................................................... 270mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر شوینده

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 154
 • ارتفاع ........................................................................................... 281mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر شوینده

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 155
 • ارتفاع ........................................................................................... 280mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر شوینده

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 156
 • ارتفاع ........................................................................................... 270mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 400cc شیشه شور
اطلاعات بیشتر...


بطری 400cc شیشه شور

(تعداد رای: 11)

 • کد ....................................................................................................... 157
 • ارتفاع ........................................................................................... 210mm
 • حجم ................................................................................................. 400cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شیشه شور
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شیشه شور

(تعداد رای: 45)

 • کد ....................................................................................................... 158
 • ارتفاع ........................................................................................... 202mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شیشه شور
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شیشه شور

(تعداد رای: 18)

 • کد ....................................................................................................... 159
 • ارتفاع ........................................................................................... 242mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شیشه شور
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شیشه شور

(تعداد رای: 15)

 • کد ....................................................................................................... 160
 • ارتفاع ........................................................................................... 193mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 500cc شوینده
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc شوینده

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 161
 • ارتفاع ........................................................................................... 243mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 750cc شیشه شور
اطلاعات بیشتر...


بطری 750cc شیشه شور

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 162
 • ارتفاع ........................................................................................... 217mm
 • حجم ................................................................................................. 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری اشنتیون گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری اشنتیون گرد

(تعداد رای: 8)

 • کد ..................................................................................................... 163
 • ارتفاع ........................................................................................... 65mm
 • حجم ................................................................................................. 45cc
 • دهانه ............................................................................................ 18mm
 • وزن ................................................................................................... 6gr

 

بطری اشنتیون کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری اشنتیون کتابی

(تعداد رای: 18)

 • کد ..................................................................................................... 164
 • ارتفاع ........................................................................................... 71mm
 • حجم ................................................................................................. 35cc
 • دهانه ............................................................................................ 18mm
 • وزن ................................................................................................... 6gr

 

بطری 500cc چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc چهارگوش

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 165
 • ارتفاع ........................................................................................... 191mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 166
 • ارتفاع ........................................................................................... 229mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc هشت گوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc هشت گوش

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 167
 • ارتفاع ........................................................................................... 214mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc گرد

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 168
 • ارتفاع ........................................................................................... 202mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc گرد

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 169
 • ارتفاع ........................................................................................... 233mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 1لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 170
 • ارتفاع ........................................................................................... 263mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1لیتر هشت گوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر هشت گوش

(تعداد رای: 19)

 • کد ....................................................................................................... 171
 • ارتفاع ........................................................................................... 260mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 18)

 • کد ....................................................................................................... 172
 • ارتفاع ........................................................................................... 267mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 173
 • ارتفاع ........................................................................................... 261mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 174
 • ارتفاع ........................................................................................... 319mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 175
 • ارتفاع ........................................................................................... 306mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 176
 • ارتفاع ........................................................................................... 313mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 177
 • ارتفاع ........................................................................................... 321mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 178
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر گرد

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 179
 • ارتفاع ........................................................................................... 315mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 30mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1/5لیتر آناناس
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر آناناس

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 180
 • ارتفاع ........................................................................................... 250mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

گالن 20لیتر آب سردکن
اطلاعات بیشتر...


گالن 20لیتر آب سردکن

(تعداد رای: 44)

 • کد ....................................................................................................... 181
 • ارتفاع ........................................................................................... 485mm
 • حجم ............................................................................................ 20000cc
 • دهانه .............................................................................................. 55mm
 • وزن ................................................................................................. 700gr

 

بطری 2لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 182
 • ارتفاع ........................................................................................... 246mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 183
 • ارتفاع ........................................................................................... 340mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 184
 • ارتفاع ........................................................................................... 347mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 450cc الکل
اطلاعات بیشتر...


بطری 450cc الکل

(تعداد رای: 8)

 • کد ....................................................................................................... 185
 • ارتفاع ........................................................................................... 232mm
 • حجم ................................................................................................. 450cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 600cc الکل
اطلاعات بیشتر...


بطری 600cc الکل

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 186
 • ارتفاع ........................................................................................... 257mm
 • حجم ................................................................................................. 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 28gr

 

بطری 450cc
اطلاعات بیشتر...


بطری 450cc

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 187
 • ارتفاع ........................................................................................... 210mm
 • حجم ................................................................................................. 450cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 600cc
اطلاعات بیشتر...


بطری 600cc

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 188
 • ارتفاع ........................................................................................... 247mm
 • حجم ................................................................................................. 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 28gr

 

بطری 600cc گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 600cc گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 189
 • ارتفاع ........................................................................................... 234mm
 • حجم ................................................................................................. 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 28gr

 

بطری 600cc شیاردار
اطلاعات بیشتر...


بطری 600cc شیاردار

(تعداد رای: 13)

 • کد ....................................................................................................... 190
 • ارتفاع ........................................................................................... 243mm
 • حجم ................................................................................................. 600cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 28gr

 

بطری 500cc گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc گرد

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 191
 • ارتفاع ........................................................................................... 255mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 250cc نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc نوشابه

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 192
 • ارتفاع ........................................................................................... 160mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 19gr

 

بطری 250cc نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc نوشابه

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 193
 • ارتفاع ........................................................................................... 180mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 19gr

 

بطری 250cc نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc نوشابه

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 194
 • ارتفاع ........................................................................................... 194mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 19gr

 

بطری 280cc نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 280cc نوشابه

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 195
 • ارتفاع ........................................................................................... 178mm
 • حجم ................................................................................................. 280cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 300cc نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 300cc نوشابه

(تعداد رای: 37)

 • کد ....................................................................................................... 196
 • ارتفاع ........................................................................................... 172mm
 • حجم ................................................................................................. 300cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 300cc نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 300cc نوشابه

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 197
 • ارتفاع ........................................................................................... 160mm
 • حجم ................................................................................................. 300cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 300cc دلستر
اطلاعات بیشتر...


بطری 300cc دلستر

(تعداد رای: 31)

 • کد ....................................................................................................... 198
 • ارتفاع ........................................................................................... 210mm
 • حجم ................................................................................................. 300cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc پافیلی
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc پافیلی

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 199
 • ارتفاع ........................................................................................... 215mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 1لیتر پافیلی
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر پافیلی

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 200
 • ارتفاع ........................................................................................... 253mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر دلستر
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر دلستر

(تعداد رای: 16)

 • کد ....................................................................................................... 201
 • ارتفاع ........................................................................................... 300mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1/5لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر نوشابه

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 202
 • ارتفاع ........................................................................................... 325mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1/5لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر نوشابه

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 203
 • ارتفاع ........................................................................................... 325mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1/5لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 1/5لیتر نوشابه

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 204
 • ارتفاع ........................................................................................... 310mm
 • حجم .............................................................................................. 1500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 2لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر نوشابه

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 205
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 2لیتر نوشابه
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر نوشابه

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 206
 • ارتفاع ........................................................................................... 325mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 46gr

 

بطری 750cc کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 750cc کتابی

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 207
 • ارتفاع ........................................................................................... 234mm
 • حجم ................................................................................................. 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 27gr

 

بطری 900cc کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 900cc کتابی

(تعداد رای: 6)

 • کد ....................................................................................................... 208
 • ارتفاع ........................................................................................... 256mm
 • حجم ................................................................................................. 900cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 750cc قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 750cc قندور

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 209
 • ارتفاع ........................................................................................... 257mm
 • حجم ................................................................................................. 750cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 900cc قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 900cc قندور

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 210
 • ارتفاع ........................................................................................... 257mm
 • حجم ................................................................................................. 900cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 2لیتر قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 2لیتر قندور

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 211
 • ارتفاع ........................................................................................... 306mm
 • حجم .............................................................................................. 2000cc
 • دهانه .............................................................................................. 32mm
 • وزن ................................................................................................... 62gr

 

بطری 3لیتر قندور
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر قندور

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 212
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر کتابی

(تعداد رای: 5)

 • کد ....................................................................................................... 213
 • ارتفاع ........................................................................................... 316mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر گرد

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 214
 • ارتفاع ........................................................................................... 255mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 3لیتر هشت ضلعی
اطلاعات بیشتر...


بطری 3لیتر هشت ضلعی

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 215
 • ارتفاع ........................................................................................... 298mm
 • حجم .............................................................................................. 3000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 4لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 4لیتر گرد

(تعداد رای: 4)

 • کد ....................................................................................................... 216
 • ارتفاع ........................................................................................... 310mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 4لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 4لیتر گرد

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 217
 • ارتفاع ........................................................................................... 310mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 4لیتر کتابی
اطلاعات بیشتر...


بطری 4لیتر کتابی

 • کد ....................................................................................................... 218
 • ارتفاع ........................................................................................... 295mm
 • حجم .............................................................................................. 4000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 5لیتر چهارگوش
اطلاعات بیشتر...


بطری 5لیتر چهارگوش

(تعداد رای: 16)

 • کد ....................................................................................................... 219
 • ارتفاع ........................................................................................... 320mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 5لیتر گرد
اطلاعات بیشتر...


بطری 5لیتر گرد

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 220
 • ارتفاع ........................................................................................... 307mm
 • حجم .............................................................................................. 5000cc
 • دهانه .............................................................................................. 45mm
 • وزن ................................................................................................... 94gr

 

بطری 60cc دارو
اطلاعات بیشتر...


بطری 60cc دارو

(تعداد رای: 24)

 • کد ....................................................................................................... 221
 • ارتفاع ............................................................................................. 98mm
 • حجم ................................................................................................... 60cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 14gr

 

بطری 120cc دارو
اطلاعات بیشتر...


بطری 120cc دارو

(تعداد رای: 14)

 • کد ....................................................................................................... 222
 • ارتفاع ........................................................................................... 116mm
 • حجم ................................................................................................. 120cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 18gr

 

بطری 250cc سم
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc سم

(تعداد رای: 11)

 • کد ....................................................................................................... 223
 • ارتفاع ........................................................................................... 142mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 500cc سم
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc سم

(تعداد رای: 3)

 • کد ....................................................................................................... 224
 • ارتفاع ........................................................................................... 180mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 34gr

 

بطری 1لیتر سم
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر سم

(تعداد رای: 9)

 • کد ....................................................................................................... 225
 • ارتفاع ........................................................................................... 220mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 42gr

 

بطری 1لیتر سم
اطلاعات بیشتر...


بطری 1لیتر سم

(تعداد رای: 9)

 • کد ....................................................................................................... 226
 • ارتفاع ........................................................................................... 223mm
 • حجم .............................................................................................. 1000cc
 • دهانه .............................................................................................. 44mm
 • وزن ................................................................................................... 58gr

 

بطری 250cc مکمل بنزین
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc مکمل بنزین

(تعداد رای: 18)

 • کد ....................................................................................................... 227
 • ارتفاع ........................................................................................... 200mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 28mm
 • وزن ................................................................................................... 22gr

 

بطری 250cc عسل پرسی
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc عسل پرسی

(تعداد رای: 25)

 • کد ....................................................................................................... 228
 • ارتفاع ........................................................................................... 135mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 30mm
 • وزن ................................................................................................... 24gr

 

بطری 500cc عسل پرسی
اطلاعات بیشتر...


بطری 500cc عسل پرسی

(تعداد رای: 7)

 • کد ....................................................................................................... 229
 • ارتفاع ........................................................................................... 170mm
 • حجم ................................................................................................. 500cc
 • دهانه .............................................................................................. 30mm
 • وزن ................................................................................................... 28gr

 

بطری 250cc سس
اطلاعات بیشتر...


بطری 250cc سس

(تعداد رای: 18)

 • کد ....................................................................................................... 230
 • ارتفاع ........................................................................................... 160mm
 • حجم ................................................................................................. 250cc
 • دهانه .............................................................................................. 38mm
 • وزن ................................................................................................... 24gr


1   2   3   4   5   6    ...   12    |  نمایش همه