محصولات


 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع پریفورم :: پریفورم بطریانواع پریفورم بطری

پریفورم بطری

 

 

 

 


 

" جدول مشخصات انواع پریفورم بطری "


ارتفاع mm اندازه دهانه mm وزن گرم  نوع پریفورم  ردیف
77 28 15 (+/- 0/5) پریفورم 15 گرم  1
87 28 18 (+/- 0/5) پریفورم 18 گرم  2
97 28 19 (+/- 0/5) پریفورم 19گرم 3
97 28 22 (+/- 0/5) پریفورم 22گرم  4
113 28 28 (+/- 0/5) پریفورم 28گرم  5
122 28 30 (+/- 0/5) پریفورم 30گرم  6
132 28 34 (+/- 0/5) پریفورم 34گرم 7
143 28 42 (+/- 0/5) پریفورم 42گرم 8
144 28 46 (+/- 0/5) پریفورم 46گرم 9
89 30 14 (+/- 0/5) پریفورم 14گرم 10
86 30 16 (+/- 0/5) پریفورم 16گرم 11
91 30 18 (+/- 0/5) پریفورم 18 گرم  12
129 30 32 (+/- 0/5) پریفورم 32گرم  13
131 30 33 (+/- 0/5) پریفورم 33گرم  14
132 30 34 (+/- 0/5) پریفورم 34گرم 15
178 45 92 (+/- 0/5) پریفورم 92گرم 16
159 45 94 (+/- 0/5) پریفورم 94گرم 17
135 44 58 (+/- 0/5) پریفورم 58گرم  18
135 32 58 (+/- 0/5) پریفورم 58گرم  19
156 32 62 (+/- 0/5) پریفورم 62گرم  20
90 38 24 (+/- 0/5) پریفورم 24گرم  21
118 38 34 (+/- 0/5) پریفورم 34گرم 22
195 38 80 (+/- 0/5) پریفورم 85گرم 23
93 24 20 (+/- 0/5) پریفورم 20گرم  24
115 24 24 (+/- 0/5) پریفورم 24گرم  25
121 24 32 (+/- 0/5) پریفورم32گرم 26
90 30 24 (+/- 0/5) پریفورم 24گرم پرسی 27
109 30 30 (+/- 0/5) پریفورم 28گرم پرسی 28
50 18 6 (+/- 0/5) پریفورم 6گرم اشانتیون 29
328 50 460 (+/- 0/5) پریفورم460گرم  30
424 50 700 (+/- 0/5) پریفورم700گرم  31