محصولات


 
 
 
 
 

ورود کاربران


شناسه:  
رمز ورود:  


رمز ورود را فراموش کردم!
ثبت نام

آخرين اخبار
صفحه اصلی :: انواع پریفورم :: پریفورم بطری جارانواع پریفورم بطری

پریفورم بطری جار

 

 

 

 


 

" جدول مشخصات انواع پریفورم بطری جار "


ارتفاع mm اندازه دهانه mm وزن گرم  نوع پریفورم ردیف
37 50 10 (+/- 1) پریفورم 10 گرم 1
51 70 27 (+/- 1) پریفورم 27 گرم 2
72 70 33 (+/- 1) پریفورم 33گرم  3
76 70 40 (+/- 1) پریفورم 40گرم  4
86 70 50 (+/- 1) پریفورم50گرم  5
97 90 50 (+/- 1) پریفورم 50گرم  6
98 90 70 (+/- 1) پریفورم 70گرم 7
77 105 80 (+/- 1) پریفورم 80گرم 8
100 116 96 (+/- 1) پریفورم 96گرم 9
121 105 100 (+/- 1) پریفورم 100گرم 10
144 95 136 (+/- 1) پریفورم 136گرم 11
124 116 140 (+/- 1) پریفورم 140گرم 12
98 105 150 (+/- 1) پریفورم 150گرم 13
222 95 330 (+/- 1) پریفورم 330گرم 14
287 95 440 (+/- 1) پریفورم440گرم 15